Osynlig.eu
Bloggen som ger dig en klar bild av ekonomi och politik

Aktier & Fonder


aktier

För långsiktigt sparande kan det vara lönande att placera sina pengar i värdepapper i någon form. Tanken är förstås att de ska placeras på ett bra sätt, i aktier eller fonder som ger bra avkastning och på så sätt får pengarna att växa mer än de gör av enbart den ränta man får i banken. även om det fortfarande är företag och organisationer inom finansvärlden som står för de flesta aktieaffärerna är det allt fler privatpersoner som ser detta som ett bra sätt att spara eller investera på.

Viktigt att skaffa kunskaper

För att ha en chans att få en bra, och i vissa fall kanske också en snabb tillväxt bör man sätta sig in i vad det handlar om. Det är kanske inte alltid så lätt för den enskilde att veta vilka aktier man ska satsa på, men man kan i alla fall lära sig hur man kan fördela riskerna. Och då kan det vara bra att först och främst reda ut begreppen aktier och fonder.

En aktie är ett värdepapper som ger en andel i ett företag som är ett aktiebolag. En aktie har inte ett fast värde, utan värdet beror både på hur många aktier bolaget gett ut, det vill säga hur stor andel i företaget en aktie representerar och hur lönsamt företaget är. Eftersom en aktie är en andel av företaget ger den också innehavaren ett visst mått av inflytande. Ett inflytande man kan använda sig av för att påverka under den bolagsstämma som hålls. Men, aktier kan vara indelade i A- och B-aktier, och här är det i princip bara A-aktien som ger ett reellt inflytande. B-aktien ger bara en tiondels röst gentemot en A-aktie. Handlar det om gamla B-aktier kan röstandelen vara ännu mindre. Men, den som handlar med aktier i syfte att få sitt sparkapital att växa bryr sig kanske inte så mycket om man har möjlighet att påverka eller inte.

Inte helt riskfritt

Att köpa aktier är inte bara ett sätt att öka på sina besparingar. Aktiehandel medför också en del risker. Det företag man köpt aktier i kanske inte går så bra som man räknat med, och helt plötsligt har värdet av aktieinnehavet, istället för att växa, minskat betydligt. Den som följer Börsen vet att det svänger både upp och ned, och att aktievärdet påverkas av det mesta som händer i världen. Det behöver inte vara lågkonjunktur för att värdet på aktier ska falla, och risken att man förlorar sina pengar finns alltid närvarande.

För den som vill ha en lite säkrare placering finns en hel massa olika fonder att istället satsa på.

Om man sätter sina pengar i fonder minskar man riskerna betydligt. även i fonder placeras pengarna i aktier och värdepapper, men här sprider man riskerna, eftersom innehavet ligger i flera olika företag. Det finns bestämmelser om att alla värdepappersfonder måste ha innehav i minst sexton företag, vilket naturligtvis gör att riskerna inte är lika stora som när man placerar i aktier hos ett enda företag.

Det finns flera olika sorters fonder, beroende på hur kapitalet placeras. De fonder som man hör mest talas om är aktiefonder, räntefonder och blandfonder. I aktiefonden ligger huvuddelen av innehavet i aktier. Minst 85 % av fondens kapital ska satsas i aktier som alltså måste finnas i minst sexton olika aktiebolag. Oftast har fonderna en betydligt större spridning på sina aktier, än bara sexton företag.

I räntefonderna är det inte aktier som utgör det huvudsakliga innehavet, utan i dessa former placeras hela kapitalet i räntebärande papper. Räntebärande värdepapper är bland annat statsskuldväxlar och obligationer. Blandfonder investerar i både aktier och räntebärande värdepapper, och kan alltså sägas vara en blandning av de bägge tidigare nämnda fonderna. När det gäller räntefonder kan dessa delas in i korta och långa räntefonder.

Den som vill ha så låg risk som möjligt bör välja korta räntefonder eftersom dessa anses ha mycket låg risk. Men, då får man, å andra sidan, också räkna med att avkastningen också är låg. De korta räntefonderna placerar sitt kapital i värdepapper som har en kort löptid, vanligtvis ligger den runt ett år. I de långa räntefonderna satsas det följdaktligen på värdepapper med en längre löptid, på över ett år. Dessa fonder kallas ibland också obligationsfonder.

Det finns också andra typer av fonder, som till exempel indexfonder och fond-till-fond, eller fondandelsfonder som de också kallas. Etikfonder är kanske det rätta valet om man tycker att det är viktigt att pengarna satsas i företag som i sin verksamhet tar hänsyn till miljön, och som följer vissa etiska regler. Det finns alltså mycket att tänka på, och många faktorer att väga in då man ska bestämma hur man ska satsa sina pengar, när man handlar med aktier och värdepapper.

Copyright © Osynlig.eu 2015